آموزش SQL Server 2014

200,000 ریال 160,000 ریال

-20%
دسترسی: ناموجود

SQL Server یک نرم‌افزار سیستم مدیریت بانک‌های اطلاعاتی است که توسط شرکت مایکروسافت توسعه داده می‌شود. نسخه 2014 این نرم افزار سازگاری بیشتری با فناوری کلود پیدا کرده و از امکانات بیشتری برای بازیابی مطالب و داده ها برخوردار است.

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:
فصل اول: آشنایی با سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای (RDBMS)
1) امکانات مورد نیاز برای نصب SQL Server و بررسی استراتژی های مهاجرت به آن
2) نگاهی کوتاه بر اشیای پایگاه داده
3) بررسی انواع بانک های اطلاعاتی
4) تعاریف اولیه ثبت تراکنش ، جداول، شاخصها، تریگر و قیود
5) تعاریف اولیه FileGroup، دیاگرام،View،روال، توابع، امنیت ، قوانین و پیش فرضها
6) انواع داده تعریف شده توسط کاربر و Sql Server
7) نوع داده Geography
8) نوع داده Geometry
9) انواع داده DateTime2، DATETIMEOFFSET، TIME،DATE، HierarchyID
10) آشنای با داده های Null، شناسه های SQL برای اشیا و قواعد نام گذاری
11) مروری بر سیستم های پایگاه داده و نرمال سازی

فصل دوم: آشنایی با SQL Server Management Studio
1- آشنایی با ServerType و ServerName در پنجره Connect to Server
2- انواع تعیین هویت و ساختن Connection
3- آشنایی با محیط Query Window
4- دریافت نتایج به صورت متنی، جدولی و گرافیکی
5- آشنایی با DB combobox و پنجره Object Explorer
6- افزودن (Attach) و حذف (Dettach) کردن دیتابیس ها در SQL Server

فصل سوم: ایجاد و تغییر جداول
1) نام اشیا و الگو در SQLServer
2) الگوی پیش فرض dbo، نام بانک اطلاعاتی و نام سرور
3) طرز ایجاد یک بانک اطلاعاتی با استفاده از کد
4) ایجاد بانک اطلاعاتی Accounting با استفاده از کد
5) طریقه ایجاد جدول با استفاده از کد
6) ایجاد جدول Customers با استفاده از کد
7) دستور alt er Database
8) دستور alt er table
9) آشنایی با دستور dro p
10) ایجاد بانک اطلاعاتی از طریق GUI
11) ایجاد جدول از طریق GUI

فصل چهارم:آشنایی با قیود
1)آشنایی با مفهوم قید
2) بررسی انواع قیود و چگونگی نام گذاری قید
3)بررسی قیود PrimaryKey
4)بررسی قیود foreign Key
5) ایجاد یک جدول خود ارجاع
6) بررسی اعمال پشت سرهم
7)بررسی اعمال دیگر cascade و چگونگی دو جهته بودن کلید خارجی
8) بررسی قیود Unique
9) بررسی قیود check و Default
10) نحوه غیر فعال کردن قیود و بررسی گزینه With No Check
11) بررسی Rules و Defaults، هم خانواده های قیود
12)ایجاد محدودیت توسط تریگرها برای یکپارچگی داده

فصل پنجم:تعیین رابطه،دیاگرام و شاخصها
1) ساختارهای ذخیره سازی و شاخصها در SQL Server
2) انواع شاخص و پیمودن شاخص
3) ایجاد شاخص ها
4) ایجاد شاخص های XML
5) ایجاد شاخص با table Designer
6) ایجاد ایندکس به وسیله object explorer
7) حذف شاخص ها و استفاده از tuning Advisor و نگه داری شاخص ها
8) تعیین رابطه بین جدول ها
9) نمودار رابطه پایگاه داده
10) آشنایی و مرور مفاهیم Performance Tuning
11) نحوه ایجاد Column Stored Index در SQL Server 2014

فصل ششم:دستوراتT-SQL
1) دستورات اولیه T-SQL
2) دستور s elect و قسمت Form
3) بررسی عبارت w here
4) بررسی عبارت o rder by
5) گروه بندی داده ها به وسیله g roup by
6) توابع جمعی یا Aggregative
7) قرار دادن شرط در گروه ها با استفاده از h aving
8) خروجی XML و گزاره های d istinct و All
9) اضافه کردن داده ها با استفاده از دستور i nsert
10) عبارت i nsert Into … s elect
11) تغییر در مقادیر ستونها توسط دستور u pdate
12) بررسی دستور d elete
13) جداول موقت
14) بررسی Top، خروجی DML، WaitFor و مدیریت صرف نظر از تراکنش

فصل هفتم:انواع دستورات j oin
1) بررسی مفاهیم j oin
2) بررسی I nner j oin
3) امتحان یک j oin ساده
4) امتحان j oin های پیچیده تر
5) بررسی Outer j oin
6) دیدن دو طرف با Fullj oin ها و آشنایی با Crossj oin
7) بررسی u nion ، INTERSECT،EXCEPT

فصل هشتم:آشنایی با View
1) بررسی مفهوم View
2) دیدگاه ها به عنوان فیلتر
3) دیدگاه های پیچیده تر
4) توابع Date Add ، Convert و استفاده از دیدگاه برای تغییر تاریخ
5) بررسی with check option و ویرایش دیدگاه به وسیله T-SQL
6) ایجاد و ویرایش دیدگاه ها در Management Studio
7) رمزگذاری دیدگاه ها و مقید سازی به الگو
8) شبیه کردن دیدگاه به یک جدول با View-metadata و بررسی دیدگاه های شاخص دار

فصل نهم: کنترل اجرای برنامه
1) متغیرها
2) بلوک و پردازش شرطی
3) دستور c ase
4) دستور GoTo
5) حلقه ها ، دستور break و continue
6) دستورات Try-catch و مدیریت خطاها و دستورات Transaction
7) Debug کردن اسکریپت

فصل دهم: کرسر (Cursor)
1) آشنایی با کرسرها
2) استفاده و ساخت کرسرها
3) کارکردن با سطرها از طریق یک کرسر
4) گرفتن سطرها با تعیین محل دقیق و نسبی و استفاده از کرسر Firehose
5) به روز در آوردن و حذف کردن سطرها با یک کرسر
6) بررسی وضعیت کرسرهای T-SQL

فصل یازدهم: روالهای ذخیره شده (Stored procedure)
1) اشنایی با رویه های ذخیره شده
2) استفاده از رویه های ذخیره شده
3) استفاده از Object Explorer با رویه های ذخیره شده
4) ساختن رویه های ذخیره شده ساده
5) ساخت یک Sp با یک پارامتر ورودی
6) ساخت Sp و تعیین مقدار پیش فرض پارامترها
7) ساخت SP با پارامتر خروجی
8) ساخت SP با یک مقدار بازگشتی

فصل دوازدهم: آشنایی با تریگر
1) آشنایی با تریگرها
2) ایجاد تریگرها
3) تغییر و حذف و مدیریت تریگرها
4) توسعه و بهبود DDL برای Trigger ها در SQL Server
5) استفاده از تریگر برای محدود کردن عمل a lter و d rop

فصل سیزدهم: آشنایی با توابع
1) توابع در SQL Server
2) توابع سیستمی
3) توابع سیستمی مرتبط با نوع داده تاریخ و ساعت، Geometry، Geography
4) ساختن توابع اسکالر
5) ایجاد توابع جدولی
6) نحوه استفاده از توابع سفارشی کاربر
7) توابع بازگشتی(تکنولوژی CTE)

فصل چهاردهم: آشنایی با امنیت در SQL Server
1) بررسی مفاهیم امنیت در SQl Server
2) تعیین ترفندهای امنیتی در ویندوز
3) تعریف User در دو سطح ویندوز و SQL Server
4) تعریف Role برای User
5) تغییر دسترسی کاربر و مشاهده کاربران پایگاه داده
6) آشنایی با Database Scheme و اتصال به SQL Server
7) بررسی دسترسی های User
8) مشاهده ، تعریف و بررسی رولها

فصل پانزدهم: بررسی Query های پیشرفته
1) ایجاد زیر Query ها
2) ایجاد Full Text Index ، Full Text Catalogو Full text Search
3) عملگر PIVOT ، تابع Row-Number و دستور Output
4) آشنایی با توابع Rank، Denserankو NTILE
5) عبارت Grouping sets،Cube و Rollup
6) پارامترهای Table Type، Table-Valued سازنده Table Value
7) عبارت Merge
8) ستونهای پراکنده یا Sparse
9) بررسی قابلیت پارتیشن بندی در آرشیو جداول بانک های اطلاعاتی SQL Server
10) استفاده از قابلیت پارتیشن بندی

فصل شانزدهم: روشهای تولید Job و Backup
1) نحوه Back up گرفتن
2) تنظیم زمانبندی Back up گیری و آشنایی با SQl Server Agent
3) تعریف Job
4) ایجاد زمانبندی برای Job
5) مشاهده پایان اجرا و خطاهای Job
6) ارسال خطا به کاربران
7) آشنایی با دستورات Import ، Export و Restore
8) آشنایی و بررسی SQL Server Profiler

فصل هفدهم: یکپارچگی XML
1) آشنایی با XML و نوع داده XML طبیعی و ایجاد جدول با آن
2) آشنایی با انواع داده XML نوع دار قوی و رجیستر کردن طرح واره و ارتباط ستون ها باآن
3) بازیابی یک طرح واره XML رجیستر شده
4) آشنایی با متدهای نوع داده XML
5) ایندکس های XML
6) بررسی بخش For XML
7) تولید طرح واره XSD درون برنامه ای
8) بررسی کلمه کلیدی Open XML
9) Analysis Server و دیدگاه های کاتالوگ XML سیستم

فصل هجدهم: ویژگی های جدید SQL Server 2014
1) معرفی کلی تغییرات SQL Server 2014
2) معرفی نسخه جدید SQL Server 2014 و بهبود عملکرد آن
3) معرفی ویژگی Always on failover Cluster Instances(FCI) و بهبود فرآیند Backup
4) بررسی چند قابلیت بهبود یافته در SQL Server 2014
5) بررسی بهبود امنیت در SQL Server 2014
6) معرفی نسخه های مختلف SQL Server 2014

فصل نوزدهم: ایجاد جداول بهینه شده توسط قابلیت In-Memory OLTP
1) معرفی قابلیت In-Memory OLTP
2) معماری و اصول In-Memory OLTP
3) مفاهیم و اصطلاحات In-Memory OLTP
4) سخت افزارو نرم افزارهای مورد نیاز برای جداول بهینه شده و موارد استفاده از In-Memory OLTP
5) انتقال برنامه ها و جامعیت با In-Memory OLTP
6) استفاده ازMemory Optimization Advisor برای انتقال داده ها از جداول روی دیسک ها و تحلیل نتایج
7) استفاده از In-Memory OLTP
8) اجرای کوئری ها برای نمایش عملکرد با استفاده از جداول بهینه شده

در انبار موجود نمی باشد

مقایسه

توضیحات

شماره شناسنامه اثر : ۰۴۵۰۹۹-۱۳۳۹۴-۸
نام فارسی : آموزش اس کیو ال سرور ۲۰۱۴
نام لاتین : SQL Server 2014
تاریخ صدور/تمدید : ۹۳/۰۹/۰۸
مخاطب اثر : بزرگسالان
نوع و موضوع اثر : چند رسانه ای (آموزشی) / رایانه
تولید اثر : شرکت آریان افزار رایان داتیس
ناشر اثر : موسسه فرهنگی پایا نرم افزارگستر مهرگان
سیستم عامل مورد نیاز : Windows 7

 زمان آموزش : ۱۸ ساعت
محتویات بسته : ۲DVD
♦ به همراه فایل پروژه های آموزش داده شده
♦ به همراه Database های آموزش داده شده
♦ همراه با نرم افزار  Microsoft SQL Server 2014 (نسخه ۳۲ و ۶۴ بیتی)
♦ به همراه آموزش نصب نرم افزار
♦ آموزش به شیوه مالتی مدیا و به زبان فارسی
پیوند کوتاه: https://hezartooy.com/98amK

اطلاعات بیشتر

وزن 0.500 kg

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش SQL Server 2014”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *